Det evige i nuet

"Dersom der ingen evig bevidsthed var i et menneske, dersom der til grund for alt kun lå en vildt gærende magt, der vridende sig i dunkle lidenskaber frembragte alt, hvad der var stort og hvad der var ubetydeligt, dersom en bundløs tomhed, aldrig mættet, skjulte sig under alt, hvad var da livet andet end fortvivlelse? Dersom det forholdt sig således, dersom der intet helligt bånd var, der sammenknyttede menneskeheden, dersom den ene slægt stod op efter den anden som løvet i skoven, dersom den ene slægt afløste den anden som fuglesangen i skoven, dersom slægten gik gennem verden, som skibet går gennem havet, som vejret gennem ørkenen, en tankeløs og ufrugtbar gerning, dersom en evig glemsel altid hungrig lurede på sit bytte, og der var ingen magt stærk nok til at frarive den det- hvor var da livet tomt og trøstesløst! Men derfor er det ikke således-----"

Citat fra Søren Kierkegaards bog: Frygt og Bæven

 

Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden. (Johannes Åbenbaring 21,6)

"Det er vor skæbne og altings skæbne i vor verden, at vi må komme til en ende. Enhver ende, som vi oplever i naturen og i menneskeheden, taler til os med en høj stemme og siger: Du vil også komme til en ende! Det kan vise sig for os i en afsked med et sted, hvor vi har boet i lang tid, i at vi skilles fra nære kollegers venskab, eller i at en, som står os nær, dør. Eller det kan blive klart for os, når et arbejde, som gav vores liv mening, mislykkes. Det kan vise sig for os i slutningen af en hel periode af vort liv, ved at alderdommen nærmer sig, eller endog ved at naturens melankolske side bliver tydelig om efteråret. Alt dette fortæller os: Du vil også komme til en ende!
Når som helst vi bliver rystet af denne stemme, som minder os om vor ende, spørger vi ængsteligt om, hvad det betyder, at vi har en begyndelse og en ende, og at vi kommer fra det mørke "endnu ikke" og styrter frem mod det mørke "ikke længere". Da Augustin stillede dette spørgsmål, begyndte han sit forsøg på at svare med en bøn.
Det gjorde han ret i, for at bede betyder at løfte sig selv op til det evige. I virkeligheden er der ingen anden måde at dømme om tiden på end at se den i lyset af evigheden. For at kunne dømme om noget, må man dels være inden for det og dels være uden for det. Hvis vi selv var fuldstændigt inden for tiden, ville vi ikke være i stand til at løfte os op til det evige i bøn, meditation og tanke. Vi ville være tidens børn ligesom alle andre skabninger og ikke kunne stille spørgsmålet om tidens mening. Men som mennesker er vi bevidste om evigheden, som vi tilhører, og som vi er blevet fremmedgjorte fra som slaver af tiden."

Citat fra Paul Tillich`s bog: Det evige i nuet

 

Der er ingen tid efter tiden, men der er evigheden over tiden

"Mysteriet er, at vi har en nutid; og endnu mere at vi også har vor fremtid, fordi vi foregriber den i nutiden; og at vi også har vor fortid, fordi vi erindrer den i nutiden. I nutiden er vor fremtid og vor fortid vores. Men der er ingen "nutid", hvis vi tænker på tidens endeløse strøm. Nutidens gåde er den dybeste af alle tidsgåderne. Igen er der ikke noget svar undtagen fra det, som omfatter al tid og ligger hinsides den, nemlig det evige. Når som helst vi siger "nu" eller "i dag", standser vi tidens strøm for os selv. Vi accepterer nutiden, og vi bekymrer os ikke om, at den er gået i det øjeblik, hvor vi accepterer den. Vi lever i den, og den bliver fornyet for os i enhver ny "nutid".
Dette er muligt, fordi ethvert øjeblik af tiden når ind i evigheden. Det er evigheden, som standser tidens strøm for os. Det er det evige "nu", som forsyner os med et tidsmæssigt "nu". Vi lever "så længe der er noget der hedder i dag"(Hebr 3,13)-med ordene fra brevet til Hebræerne. Ikke enhver er, og ingen er hele tiden bevidste om dette "evige nu" i det tidsmæssige "nu". Men somme tider bryder det magtfuldt ind i vor bevidsthed og giver os visheden om evigheden, om en tidsdimension, der skærer vor tid og giver os vor tid."

Citat fra Paul Tillich: Det evige i nuet

 

"Det nye, vi søgte og længtes efter, kommer til os i samme øjeblik, vi mister håbet om at finde det...
At være parat for det er den eneste betingelse, der kræves. Og at være parat betyder at erkende, at det gamle er blevet gammelt".

Citat: Paul Tillich

 

"Kun når et menneske er blevet så fortvivlet og har erkendt sin eksistens elendighed så katastrofalt, at han af hjertet kan sige: For mig er livet værdiløst!- kun da kan livet få mening i højeste potens.

Citat: Søren Kierkegaard

 

Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den der mister det, skal vinde det.

Citat: Lukas 17,32-33

 

Jesus sagde:" Jeg er lyset, som er over dem alle. Jeg er alt. Alt er udgået fra mig, og alt er kommet til mig. Kløv træet: jeg er dèr; løft stenen op, og I skal finde mig dèr!"

Thomasevangeliet: logion 77

 

Atter talte Jesus til dem og sagde:
"Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys."

Johannes 8,12

 

Jesus sagde: " To skal hvile på èn bænk; den ene skal dø, den anden skal leve."
Salome sagde:" Hvem er du, menneske, og søn af hvem? Du satte dig på min bænk og spiste af mit bord."
Jesus sagde til hende:" Jeg er den, som kommer fra den, som er ét. Man gav mig af det, som er min faders."
" Jeg er din discipel."
" Derfor siger jeg, at kommer nogen og er èt, vil han være fuld af lys; men kommer han og er delt, vil han være fuld af mørke."

Thomasevangeliet: logion 61
- se også Lukas 17,34

 

Jesus sagde:" Den som har drukket af min mund, skal blive, som jeg er, og jeg vil være ham, og det skjulte skal blive åbenbaret for ham."

Citat: Thomasevangeliet: logion 108

 

"Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig,--"

Citat: Galaterbrevet 2,20

 

Hans disciple sagde: ”Vis os det sted, hvor du er, for vi må søge efter det!”
Han sagde til dem: ”Den, som har ører, skal høre! Der er lys i det indre af et lysmenneske, og det oplyser den hele verden. Hvis det ikke lyser, er der mørke.”

Thomasevangeliet logion 24

 

Øjet er legemets lys. Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst; men er dit øje mat, er hele dit legeme mørkt. Hvis nu lyset i dig er mørke- hvilket mørke!

Matthæusevangeliet kap 6,22-23

 

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud.
Alt er blevet til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket og mørket greb det ikke.

Johannesevangeliet 1. 1-5

 

Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.

Johannesevangeliet 1.12-13

 

Min kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed.

1.Johannesbrev 4.7-8

 

Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham.

1. Johannesbrev 4.16

 

Enhver, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud.

1. Johannesbrev 5,1

 

”Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv.

Johannesevangeliet 4.14

 

Jesus sagde til sine disciple:” Drag sammenligninger med mig og sig mig, hvem jeg ligner!
Simon Peter sagde til ham: ”Du ligner en retfærdig engel.”
Matthæus sagde til ham: ”Du ligner en klog filosof.”
Thomas sagde til ham: ” Mester, min mund vil overhovedet ikke kunne sige, hvem du ligner.”

Jesus sagde: ”Jeg er ikke din mester, for du har drukket og er blevet drukken af den sprudlende kilde, som tager til. Jeg selv har tilmålt den.” Og han tog ham og gik til side og sagde tre ord til ham.
Men da Thomas var kommet tilbage til sine fæller, spurgte de ham:” Hvad sagde Jesus til dig?”
Thomas sagde til dem. ”Siger jeg jer blot èt af de ord, som han sagde til mig, så vil I tage sten op og kaste dem efter mig, men ild vil komme ud af stenene og brænde jer op.

Thomasevangeliet logion 13

 

Jesus og hans disciple drog bort til landsbyerne ved Cæsarea Filippi; og på vejen spurgte han sine disciple: ”Hvem siger folk, at jeg er ?” De svarede: ”Johannes Døber, og andre siger Elias, og andre igen, at du er en af profeterne.” Så spurgte han dem: ”Men I, hvem siger I, at jeg er?” Peter svarede: ”Du er Kristus.” Og han forbød dem at sige dette om ham til nogen.

Markus 8.27-30

 

Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet.

Johannesevangeliet 5.24

Sandelig, sandelig siger jeg jer: ”Den, der tror, har evigt liv.”

Johannesevangeliet 6,47

 

Og han sagde: ”Den, som har fundet meningen med disse ord, skal ikke smage døden.”

Thomasevangeliet logion 1

 

Jesus sagde: ”Salig er den, som var, endnu før han blev til! Hvis I bliver disciple af mig og hører mine ord, skal disse sten tjene jer. For I har 5 træer i Paradis, som sommer og vinter ikke forandrer sig, og deres blade falder ikke af. Den, som kender dem, skal ikke smage døden.”

Thomasevangeliet logion 19

Jesus sagde: ”Himlene og Jorden skal rulles op foran jer. Men den, der lever ud fra ham, der lever, skal ikke se døden.” Siger Jesus ikke: ”Den som finder sig selv, for ham er verden ikke noget værd”?

Thomasevangeliet logion 111

 

”For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus, Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Der er hverken jøde eller græker, der er hverken træl eller fri, der er ikke mandligt og kvindeligt: for I er alle een i Kristus Jesus, --”

Gal kap 3.26-28
Oversat af Morten Stender

 

Jesus så nogle små, som fik bryst. Han sagde til sine disciple:” Disse små, som får bryst, ligner dem, der går ind i riget.”
De sagde til ham: ”Hvis vi er små, vil vi da gå ind i riget?”
Jesus sagde til dem:” Når I anser det, som er to, for èt, og I anser det indvendige for lige med det udvendige, og det udvendige for lige med det indvendige, og det øvre for lige med det nedre, og når I anser det mandlige og det kvindelige for at være èt, så at det mandlige ikke skal være mandligt, og det kvindelige ikke kvindeligt, når I anser et øje for et øje, og en hånd for en hånd, og en fod for en fod, et billede for et billede, da skal I gå ind i (riget).”

Thomasevangeliet logion 22

 

”Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: ”Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.” Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.

Markusevangeliet 10,14-16

hovedside